1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

 • w terminie głównym – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
 • w terminie dodatkowym

2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym 
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • matematykę
 • język obcy nowożytny

5. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. 

6. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. 

7. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. 

8. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

9. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

10. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:

 • angielskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • ukraińskiego
 • włoskiego

11. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.