Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy

Rozwój kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości pozwala uczniom na tworzenie pomysłów i wprowadzanie je w życie na każdym przedmiocie szkolnym (realizacja projektów edukacyjnych).

Te kompetencje są bardzo przydatne w życiu dorosłym – na studiach, w pracy.

„Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn.”

(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)  )

Inicjatywność to samodzielna (dająca początek) jakiemuś projektowi/działaniu praca, pomysł do realizacji, np. projektu, rozwiązania zadania itp. 

Przedsiębiorczość to zdolność do podejmowania różnych inicjatyw, zarządzania, np. podczas realizacji projektów, w celu załatwiania różnych spraw związanych z organizacją przedsięwzięcia. 

  • Co znaczy być przedsiębiorczym? Kreatywnym? Innowacyjnym?
  • Jak podejmować i realizować własne inicjatywy? 
  • Kto może mi w tym pomóc? 
  • Jaką wartość ma podejmowanie ryzyka? W jaki sposób je ocenić? 
  • Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 
  • Jakie przedsięwzięcie mogę zaplanować? W jaki sposób wcielić je w czyn? 
  • Na czym polega zarządzanie projektami? 
  •  Jakie znaczenie ma motywacja i determinacja w kierunku realizowania celów? 

Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczniowie Wyspy JP2 podczas projektów edukacyjnych.

FacebookInstagram