Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Trwa REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

W naszym liceum ogólnokształcącym zapewniamy:

• przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia, j. angielski, 
• drugi język: hiszpański;

Przygotowaliśmy klasy licealne w oparciu o 8 kompetencji kluczowych, które według raportów dotyczących przyszłości rynku pracy są coraz bardziej cenione przez pracodawców.

I Rekrutacja wiosenna – Tryb konkursowy

na podstawie ocen z klasy 7 i 8 oraz rozmowy rekrutacyjnej

Warunki konieczne do rekrutacji wiosennej:

 1. Świadectwo z klasy 7 z średnią minimum 4,0:
 • zachowanie dobre lub wyżej
 • ocena 4 lub wyżej z następujących przedmiotów: j.pol, j.ang, rel oraz z dwóch przedmiotów do wyboru (geografia, biologia, chemia, historia, lub matematyka)

    2. Oceny z klasy 8 za I semestr:

 •  zachowanie dobre lub wyżej
 • średnia ocen z I sem. min. 4,0
 • ocena 4 lub wyżej z następujących przedmiotów: j.pol, j.ang, rel oraz z dwóch przedmiotów do wyboru (geografia, biologia, chemia, historia, lub matematyka).

Powyższe kryteria nie dotyczą ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych MKO.

Dokumentacja składana w sekretariacie lub przesłana elektronicznie:

 • podanie
 • kopia świadectwa z klasy 7
 • wykaz ocen śródrocznych (z I sem.) klasy 8
 • dwa zdjęcia
 • dyplomy itp.
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego (w przypadku nie przyjęcia do szkoły wpisowe jest zwracane w 50%, w przypadku rezygnacji wpisowe jest bezzwrotne).

Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i Rodzicami po wypełnieniu formularza znajdującego się poniżej.

W czasie epidemii prowadzimy rozmowy online – termin do uzgodnienia telefonicznie.

Informacja o wyniku rekrutacji jest udzielana telefonicznie maksymalnie w ciągu dwóch tygodni.

Dalsze czynności oraz dokumentacja składana w sekretariacie:

 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • złożenie oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • dostarczenie karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły
 • dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.
II Rekrutacja poza trybem konkursowym

na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen z klasy 8

Warunki konieczne do przyjęcia:

 1. Oceny na koniec szkoły podstawowej:
 1. zachowanie przynajmniej dobre lub wyżej
 2. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
 3. ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: od 130pkt. – do 225 pkt.
 4. rozmowa kwalifikacyjna

Powyższe kryteria nie dotyczą ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych MKO

 Dokumentacja składana do sekretariatu:

 • podanie do Dwujęzycznego LO
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego (w przypadku nie przyjęcia do szkoły wpisowe jest zwracane w 50%, w przypadku rezygnacji wpisowe jest bezzwrotne)
 •  2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczona przez macierzystą szkołę kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych.

Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i Rodzicami po wypełnieniu formularza znajdującego się poniżej.

Informacja o wyniku rekrutacji jest udzielana telefonicznie maksymalnie w ciągu dwóch tygodni.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 789 340 135 od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 – 16.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na rok Szkolny 2022/2023
  taknie